Especialidades

Especialitats

DRET CIVIL

 • Dret de propietat
 • Dret hipotecari
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal
 • Dret de família: Separació, divorci i nul.litat, Capitulacions matrimonials, Filiació i paternitat, Incapacitacions, Aliments
 • Successions, herències i testamentaries
 • Drets reals: Servituts i immisions, Garanties reals i personals
 • Dret contractual
 • Dret immobiliari i registral
 • Dret de la construcció i contractes d’obra
 • Propietat intel·lectual: Protecció de drets d’autor
 • Responsabilitat contractual i extracontractual: Patrimonial, professional i per producte
 • Dret de danys
 • Fundacions, Associacions i entitats sense ànim de lucre
 • Dret agrari
 • Reclamació d’impagaments
 • Conflictes en matèria d’assegurances
 • Drets fonamentals: Protecció dels drets a l’honor, la intimitat i a la pròpia imatge

DRET ADMINISTRATIU

 • Administració local, autonòmica, estatal i europea
 • Llicències, permisos i autoritzacions administratives
 • Contractació pública, Serveis públics
 • Urbanisme
 • Expropiacions
 • Dret sancionador
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració
 • Medi ambient
 • Recursos i reclamacions davant l’Administració tributària, Tribunals econòmico-administratius i Tribunals contenciosos administratius
 • Funció pública, Farmàcies, Subvencions
 • Aigües, Col.legis professionals
 • Dret sanitari, Fundacions i Associacions
 • Trànsit i circulació de vehicles
 • Altres qüestions de dret públic: Mineria, Energia i Ports
 • Recursos administratius i contenciosos administratius ( Jutjats, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal de Comptes, Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional)

DRET PROCESSAL

 • Representació i defensa dels particulars, empreses i administracions públiques en tot tipus de procediments judicials en qüestions civils, mercantils i contencioses administratives davant de tot tipus de tribunals ( Jutjats, Audiència Provincial, Tribunal Superior de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal de Comptes , Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional)
 • Preparació de qüestions prejudicials, Transaccions
 • Conciliacions, mediacions i mesures cautelars
 • Recursos d’apel·lació, cassació, empara, plantejament de qüestions de inconstitucionalitat
 • Arbitratges
 • Acció d’anul·lació de laudes arbitrals
 • Execució de sentències i laudes arbitrals extrangers

DRET MERCANTIL

 • Dret societari: constitució de societats, govern corporatiu, conflictes societaris, responsabilitat d’administradors i consellers, impugnació d’acords socials
 • Adquisicions i venda de companyies
 • Fusions i escissions d’empreses
 • Empresa familiar
 • Contractació mercantil
 • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia
 • Responsabilitat empresarial
 • Dret de la competència: Competència deslleial i publicitat
 • Dret canviari
 • Dret del consum
 • Propietat industrial: Marques i Patents

Mitjançant col·laboradors externs

 • Penal
 • Laboral
 • Fiscal